Raamatukogu põhimäärus

Sindi Linnaraamatukogu põhimäärus

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Sindi linna põhimääruse § 33 lõike 2 alusel

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Nimi ja õiguslik seisund
(1) Sindi Linnaraamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Sindi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav asutus.
(2) Raamatukogu on üldkasutatav rahvaraamatukogu.
(3) Raamatukogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, sealhulgas rahvaraamatukogu seadusest, Sindi Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) ning linnavalitsuse õigusaktidest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist ja käesolevast põhimäärusest.

§ 2. Asukoht
Raamatukogu asub Sindis aadressil Pärnu mnt 44, 86703.

§ 3. Teeninduspiirkond
Raamatukogu teeninduspiirkond on Sindi linna haldusterritoorium.

§ 4. Sümboolika
Raamatukogul on oma nimega pitsat ja oma sümboolika.

2. peatükk
ÜLESANDED

§ 5. Ülesanded
Õigusaktides sätestatud ülesannete täitmiseks raamatukogu:
1) komplekteerib kogud trükiste, auviste ning teiste teavikutega ja korraldab nende säilitamist;
2) tagab oma kasutuses oleva informatsiooni ja kogude kättesaadavuse, kasutades selleks kõikki infotehnoloogilisi võimalusi;
3) arvestab ja töötleb raamatukokku saabunud teavikud ning koostab nende avamiseks vajalikud infosüsteemid;
4) korraldab statistilist aruandlust ja tegevuse analüüsi;
5) teeb teatmebibliograafilist tööd;
6) loob ja peab tegevuseks vajalikke bibliograafia-, täistekst- ja muid andmebaase;
7) kogub, säilitab ja teeb kättesaadavaks Sindit käsitleva informatsiooni;
8) korraldab raamatuvarade tutvustamiseks mitmesuguseid üritusi;
9) annab informatsiooni raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) kasutamise võimaluste kohta;
10) tellib lugeja soovil ja kulul raamatukogus puuduva teaviku RVL-i kaudu teistest Eesti raamatukogudest;
11) teeb koostööd Eesti ja välisriikide raamatukogudega;
12) arendab e-teenuseid ja selleks vajalikku tehnoloogilist infrastruktuuri;
13) korraldab lugejakoolitust;
14) korraldab vajalikku majandustegevust;
15) täidab teisi talle õigusaktidega pandud ülesandeid.

3. peatükk
TEGEVUSE PÕHIMÕTTED

§ 6. Raamatukogu õigused
Raamatukogul on õigus oma ülesannete täitmiseks:
1) osutada raamatukogu kasutajatele tasulisi eriteenuseid (kopeerimine, andmebaaside kasutamine, printimine, skaneerimine jne) vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale;
2) saada oma tööks vajalikku informatsiooni kõikidelt Pärnu linna ja maakonna raamatukogudelt;
3) täiendada kogusid vahetuste, annetuste ja ostudega;
4) sõlmida oma ülesannete täitmiseks raamatukogu nimel lepinguid;
5) hallata, kasutada ja käsutada raamatukogu valduses olevat linnavara linnavolikogu poolt kehtestatud korras;
6) sooritada muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid toiminguid.

§ 7. Eeskirjad ja juhendid
(1) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab linnavolikogu.
(2) Raamatukogu kogude ja andmebaaside ning ruumide ja töövahendite kasutamise kord määratakse direktori poolt kinnitatavate juhenditega.

§ 8. Tasuliste teenuste osutamine
Raamatukogu poolt osutatavate tasuliste teenuste hinnakirja kinnitab linnavalitsus.

§ 9. Lahtioleku aeg
Raamatukogu lahtioleku aja kinnitab linnavalitsus raamatukogu direktori ettepanekul.

4. peatükk
JUHTIMINE, STRUKTUUR
JA TÖÖKORRALDUS

§ 10. Juhtimine
(1) Raamatukogu tööd juhib direktor, kelle koht täidetakse avaliku konkursi korras ning kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu linnapea.
(2) Raamatukogu direktoril peab olema raamatukogunduse või infoteaduste kõrgharidus või
raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni IV aste.

§ 11. Direktor
Direktor:
1) korraldab raamatukogu tegevust ja vastutab selle ülesannete täitmise eest;
2) võtab tööle raamatukogu töötajaid ning sõlmib, muudab ja lõpetab nendega töölepingud;
3) määrab raamatukogu töötajate töötasu suuruse;
4) kinnitab raamatukogu töökorralduse eeskirjad, tööohutusalased juhendid, töötajate ametijuhendid jms;
5) annab oma pädevuse piires käskkirju;
6) koostab raamatukogu eelarve eelnõu ja vastutab kinnitatud eelarvest kinnipidamise eest;
7) esindab raamatukogu;
8) tagab raamatukogu valdusse antud linnavara säilimise, korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise;
9) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

§ 12. Töötajad
Raamatukogu töötajate koosseisu kinnitab linnavalitsus. Töötamine raamatukogus toimub töölepingu alusel vastavalt kehtivatele töösuhteid reguleerivatele õigusaktidele.

§ 13. Struktuur
Raamatukogus on järgmised osakonnad:
1) laenutusosakond;
2) lugemissaal;
3) avalik internetipunkt;
4) lasteosakond.

§ 14. Nõukogu
(1) Raamatukogu töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustab linnavalitsus viieliikmelise nõukogu.
(2) Nõukogu põhiülesanne on raamatukogu tegevuse ja arenguga seotud küsimuste koordineerimine ja nõustamine.
(3) Nõukogu pädevuses on:
1) ettepanekute tegemine raamatukoguga seotud sihtprogrammide ja -projektide
väljatöötamiseks ja nende väljatöötamises osalemine;
2) raamatukogu tegevuse analüüsimine ja ettepanekute tegemine arengukavade kohta;
3) muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine.
(4) Nõukogu koosseisu nimetab linnavalitsus kaheks aastaks. Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.
(5) Nõukogul on õigus kaasata oma töösse teisi asjatundjaid.
(6) Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui 3 korda aastas.
(7) Nõukogu teeb oma otsused poolthäälteenamusega (poolt hääletab rohkem kui vastu). Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt neli liiget, sealhulgas esimees või aseesimees. Nõukogu otsused protokollitakse ja saadetakse igale liikmele.

5. peatükk
VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS
JA JÄRELEVALVE

§ 15. Raamatukogu vara
Raamatukogu valduses oleva vara haldamine, kasutamine ja käsutamine toimub linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

§ 16. Finantseerimine ja eelarve
(1) Raamatukogu finantseeritakse linnaeelarvest ja riigieelarvest, annetustest, põhiülesannetega seotud tasulistest teenustest, laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.
(2) Raamatukogu raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldab linnavalitsuse vastav struktuuriüksus.

§ 17. Järelevalve
(1) Raamatukogu põhimäärusejärgsete ülesannete täitmist kontrollib linnavalitsus.
(2) Raamatukogu rahaliste vahendite ja muu vara kasutamise üle teostab järelevalvet linnavalitsus.

6. peatükk
ÜMBERKORRALDAMINE
JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

§ 18. Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine
Raamatukogu ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu.

7. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 19. Lõppsätted
(1) Sindi Linnavolikogu 8. mai 2008 määrus nr 10 „Sindi Linnaraamatukogu põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.
(2) Määrus jõustub 19. aprillil 2011.