Kojulaenutus

 

KOJULAENUTUS:

 • Laenutamine toimub vastavalt Sindi Linnaraamatukogu kasutamise eeskirjale.
 • Kojulaenutamine toimub isikut tõendava dokumendi alusel.
 • Raamatukogu kasutamise eeskirja kohaselt saab teavikuid koju laenata üldjuhul 21 päevaks.
 • Ajakirjandust on võimalik laenutada tähtajaga 7 päeva.
 • Koju ei laenutata teatmeteoseid, erilise väärtusega teavikute ainueksemplare ja uuemaid ajalehti ja ajakirju. Neid on võimalik kasutada kohapeal.
 • Palume kojulaenutatud teavikuid hoida nende säilimiseks vajaliku hoolega.

 

TAGASTUSTÄHTAJA PIKENDAMINE:

 • Kojulaenutatud teavikute tagastamistähtaega saab pikendada kuni 5 korda enne tagastamistähtpäeva saabumist ja hiljemalt tagastustähtpäeval, kui neile ei ole nõudlust.
 • Pikendada saab kohapeal, telefoni või e-posti teel. Samuti saab tagastamistähtaega pikendada portaali www.lugeja.ee kaudu.
 • NB! Tagastustähtaega ei ole võimalik pikendada:
  1. kui laenutatud teavikul on laenutamiseks järjekord;
  2. kui tagastustähtaega on juba 5 korda pikendatud;
  3. kui lugejal on tasumata tasu viivitatud aja eest või tasumata muu võlg raamatukogule.

 

TASU VIIVITATUD AJA EEST:

 • Lugeja on kohustatud tasuma õigusaktidega sätestatud viivisetasu.
 • Kui teavikuid ei ole tagastatud ettenähtud tähtajaks, on raamatukogul õigus nõuda viivitatud aja eest tasu (0.06 eurot iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta).
 • Kui lugeja on teaviku tagastanud raamatukogule, alles siis saab ta tasuda tasu viivitatud aja eest.
 • Lugeja saab raamatukogule tasuda viivise raamatukogus kohapeal sularahas sularahamaksena.
 • NB! Võlgnikele uusi teavikuid ei laenutata.
 • Raamatuid on võimalik tagastada ka väljaspool lahtiolekuaegu, jättes raamatud ukse juures asuvasse kogumiskasti.

 

LAENUTUSJÄRJEKORDA LISAMINE:

 • Kui soovitud teavik on välja laenutatud, pannake lugeja tema soovil raamatu saamiseks järjekorda.
 • Teaviku saabumisest informeeritakse lugejat telefoni või e-posti teel.
 • Saabunud teavikuid hoiame raamatukogus viis päeva. Kui lugeja ei tule teavikule 5 päeva jooksul järele, järjekord tühistatakse ja teavik antakse järgmisele soovijale.
 • Järjekorda on võimalik panna raamatukogus kohapeal, e-posti teel või kasutades portaali www.lugeja.ee.
 • Raamatukogu kogudes puuduvad teavikud tellitakse võimalusel ja lugeja soovil ning kulul teistest raamatukogudest (RVL laenutus).

 

KAOTATUD VÕI RIKUTUD TEAVIK:

 • Lugeja on kohustatud tasuma õigusaktidega sätestatud kahjutasu.
 • Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud asendama selle teise eksemplariga (sama nimetusega, võib olla uuem trükk). Teaviku asendamise küsimustes tuleb lugejal pöörduda täpsema informatsiooni saamiseks raamatukoguhoidja poole.
 • Kui sama nimetust ei ole enam võimalik osta, võib lugeja teaviku asendada ka teavikuga, mille raamatukogu direktor on samaväärseks tunnistanud.
 • Juhul, kui lugeja rikutud või kaotatud teavikut ei asenda, on ta kohustatud tasuma selle hinna ühekordses suuruses. Enne 1992. aastat ilmunud teaviku minimaalne hind on 3,20 € juhul, kui teavikust ei ole ilmunud uuemat trükki, mille hinda aluseks võtta.

 

TAGATIS:

 • Raamatukogu nõuab lugejalt teaviku kojulaenutamisel tagatist, kui lugeja elukohaks ei ole Sindi linn, kui lugeja ei ole kantud Eesti rahvastikuregistrisse või kui see on vajalik teaviku väärtuse tõttu.
 • Ühe teaviku tagatise suurus on võrdne teaviku hinnaga. Enne 1992. aastat ilmunud teaviku tagatise suurus on 3,20 eurot juhul, kui teavikust ei ole ilmunud uuemat trükki, mille hinda aluseks võtta.
 • Kui lugeja on laenatud teavikud tagastanud, tagastatakse tagatis talle kviitungi, mis raamatukogu väljastas tagatise maksmisel, esitamisel.

 

KODUTEENINDUS:

 • Koduteenindus on teavikute koju toomise teenus, mida raamatukogu pakub eakatele ja liikumispuudega inimestele, kellel puudub võimalus ise raamatukogu külastada.
 • Koduteenindust pakutakse inimestele, kelle elukohaks on rahvastikuregistri järgi Sindi. Teenuse kasutamiseks registreeritakse elanik Sindi Linnaraamatukogu lugejaks.
 • Teavikuid tuuakse koju üks kord kuus.